1.573.680 fotó  |  15.042 galéria  |  8.227 cikk

Info

PARTYZOO.HU ONLINE - Közönségszolgálat:

Központi - ügyfélszolgálat, reklámfelvétel, információ
>> Országos Hirdetésfelvétel, információk, országos programok, országos rendezvények ügyintézése
partyzoo@partyzoo.hu

PARTYZOO.HU LOGO LETÖLTÉS - Ingyenes flyer kihelyezéshez

partyzoo.hu EPS: 176 Kbyte
JPG: 49 Kbyte
partyzoo.hu EPS: 248 Kbyte
JPG: 124 Kbyte

ADATVÉDELEM, SZABÁLYZAT:

A Partyzoo Ifjúsági Online Magazin számára kiemelt fontosságú cél a látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. Oldalunk elkötelezi magát, hogy a látogatók személyes adatainak a hatályos jogszabályokkal megegyezően teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen Szabályzatban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, A Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény; 
- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 
- 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól 
- Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény; 
- A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre; 
- Az Online Privacy Alliance ajánlásai: http://www.privacyalliance.org/

Ha úgy érzed, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően további kérdésed lenne, vagy problémád merülne fel, illetve olyan észrevételt tennél, amely a Szabályzat alapján számodra nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépj kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen:
partyzoo@partyzoo.hu

. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. 
. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának. 
. Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. 
. Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet. 
. A személyes adatok - törvényi előírás hiányában - kizárólag a látogató hozzájárulása esetén kezelhetőek. 
. Az adatszolgáltatás - önkéntes, vagy kötelező - jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt. 
. Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni. 
. Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. 
. Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani. 
Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. 
. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. 
. A látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését. 
. A látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.
. Az adatfeldolgozás általában gépi úton történik. 
. Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni. 
. Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

A szolgáltatások teljes körű megvalósításához azonban olykor szükség van arra, hogy látogatóink bizonyos személyes adatait harmadik fél részére - ideiglenes jelleggel - a szükséges hozzájárulás megadása esetén - adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából -  átadjuk. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

SZERZŐI JOGOK:

A Partyzoo.hu oldalára való belépéssel elfogadod az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem vagy regisztrált felhasználója, előfizetője egyik szolgáltatásunknak sem: A Partyzoo Ifjúsági Online Magazin oldalon található tartalom az oldal saját szellemi tulajdona. Oldalunk fenntart minden, a magazin bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Az oldal előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a magazin egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A magazin tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. Az oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá előzetes írásbeli engedélyünk nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Partyzoo Ifjúsági Online Magazin követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
A Partyzoo Ifjúsági Online Magazin-tól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
A partyzoo.hu domain név, valamint a "Partyzoo.hu" név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag az oldal előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges. A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.
A Partyzoo Ifjúsági Online Magazin pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

PARTYKÉPEK SZERZŐI VÉDELME, TÖRLÉS KÉRÉSE:

A Partyzoo Ifjúsági Online Magazin által készített partyképek kizárólag az oldal tulajdonát képezik. Az oldalra feltöltött, külsős fotós által készített képek külön szerzői jogvédelem alatt állnak. A klubokban, fesztiválokon és egyéb rendezvényeken készült fényképek felhasználásához és törléséhez a szervező, üzemeltető cég írásos hozzájárulása is szükséges. A fotózást engedélyező klub, fesztivál és egyéb rendezvények szervezőinek és/vagy üzemeltetőinek szabályzata alapján, a klub területére belépők lemondanak azon jogukról, hogy róluk csak engedély alapján készülhet felvétel. A rendezvény egész területe ilyen esetben a klub használatával összeegyeztethető viselkedés közben, nevesítés nélkül, valamint a fellépők műsora nevesítés mellett jogkövetkezmény nélkül fotózható, videózható. Közterületen az érintett személy, úgynevezett ráutaló magatartással is engedélyezheti a fényképfelvétel készítését, mégpedig oly módon, hogy a lefényképezni kívánt személy észreveszi a fényképezőgépet, és hagyja magát fotózni, az ellen nem szól. elismeri a fotózás tényét. A tömegfelvételek készítője, nyilvános klubokban és közterületen is mentesül a hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. Az oldalról letöltött bármilyen partykép közzététele, felhasználása más oldalon, médiában a Partyzoo Ifjúsági Online Magazin írásos jóváhagyása nélkül nem engedélyezett.

Partyképek törlését kizárólag e-mail üzenetben, és kizárólag a partyzoo@partyzoo.hu címen fogadjuk. Az üzenetnek mindenképpen tartalmaznia kell a törlendő kép adatait és a kép szereplőjének nyilatkozatát is, részletesen:

  1. galéria pontos neve
  2. galéria dátuma
  3. a kép sorszáma
  4. nyilatkozat, hogy a képen a törlést kérő szerepel

 

A Partyzoo mindent megtesz az esetleges vitatott képek eltávolításáért, azonban a hiányosan kitöltött email-levélből adódó törlés elmaradásának esetleges jogkövetkezményei miatt, felelőséget nem vállalunk. Hiányos üzenet alapján a Partyzoo Ifjúsági Online Magazin eljárni, képet törölni nem köteles.

FELTÖLTÉS


A Partyzoo Online Ifjúsági Magazin oldalaira INGYENESEN feltölthetők klubok, fesztiválok, rendezvények KÉPEI és részletes PROGRAM AJÁNLÓI. Az adatfeltöltéshez a kérelmezők számára SAJÁT ADMIN HOZZÁFÉRÉST biztosítunk. A feltöltés igényléséhez mindössze az alábbi adatok kitöltése és a szabályzat elfogadása szükséges.

Kérjük lépj ide: FELTÖLTÉS IGÉNYLÉSE